نمونه سؤالات دروس دانشگاهي؛ آمار و احتمال، همراه با پاسخهاي تشريحي _ PDF

نمونه سؤالات دروس دانشگاهي؛ آمار و احتمال، همراه با پاسخهاي تشريحي _ PDF

اين كتاب به صورت PDF در قطع وزيري، 160 صفحه اصلي همراه با ضميمه پاسخنامه تكميلي، قيمت 70000 ريال شامل 6 فصل ، حاوي نمونه سؤالات درس آمار و احتمال همراه با پاسخهاي تشريحي مي‌باشد كه در برگيرنده امتحانات پايان‌ترم و ميان‌ترم اين درس است. كتاب مذكور شامل فصل هاي آمار توصيفي، آناليز تركيبي و احتمال، متغيرهاي تصادفي و توزيع احتمال، چند توزيع احتمال مهم، توزيع احتمال توأم و برآورد پارامترها و آزمون فرض مي باشد .
گردآوري و تأليف: اميد سرباخته
سرپرست مؤلفان: سارا زادي مقدم
مؤلفان همكار: الهه رضايي، بابك شيخي و منيژه گودرزي